Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van VOF Borg Raad in Zorg (hierna “Borg Raad in Zorg”)

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Borg Raad in Zorg is een vennootschap onder firma waarin cliënten in een situatie/traject waar (medische) zorg nodig is van advies worden voorzien op het gebied van onder andere (mantel)zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.
 2. Opdrachtgever/cliënt is de persoon of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden aan Borg Raad in Zorg heeft gegeven en/of de persoon namens wie deze gebruik maakt van de dienstverlening van Borg Raad in Zorg.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van opdracht door of namens Borg Raad in Zorg.
 4. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als Borg Raad in Zorg andere personen of organisaties inschakelt voor het werk.
 6. Voorwaarden van de opdrachtgever/cliënt zijn niet van toepassing, tenzij beide partijen hiermee schriftelijk akkoord gaan.
 7. Als een bepaling nietig is of door de rechter vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2. Opdrachten

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, en worden uitsluitend aanvaard door of namens Borg Raad in Zorg, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever/cliënt is dat een opdracht door een of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Borg Raad in Zorg, niet tot een resultaatsverplichting.
 3. Borg Raad in Zorg en opdrachtgever/cliënt hebben niet de bedoeling om een arbeidsovereenkomst aan te gaan.
 4. De overeenkomst geldt voor bepaalde tijd als partijen dit schriftelijk overeenkomen of uit de opdracht blijkt dat deze voor een bepaalde tijd duurt. In alle overige gevallen geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 5. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde, kunnen zowel de opdrachtgever/cliënt alsook Borg Raad in Zorg de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits met in acht name van een redelijke termijn.
 6. Opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.
 7. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de overeenkomst.
 8. Het is de opdrachtgever/cliënt niet toegestaan de rechten uit een opdracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Borg Raad in Zorg, onder welke titel dan ook, aan derden over te dragen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Borg Raad in Zorg beperkt haar aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met haar werkzaamheden tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht. De aansprakelijkheid van Borg Raad in Zorg is tevens altijd beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Borg Raad in Zorg wordt uitgekeerd. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder de polis.
 2. Borg Raad in Zorg is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever/cliënt op het moment waarop de schade brengende handeling wordt verricht in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Borg Raad in Zorg.
  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever/cliënt jegens Borg Raad in Zorg in verband met door Borg Raad in Zorg verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van zes maanden is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever/cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
  Borg Raad in Zorg is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat opdrachtgever/cliënt onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd en Borg Raad in Zorg van deze gegevens is uitgegaan.

Artikel 4. Derden

 1. Borg Raad in Zorg is bevoegd voor de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen namens opdrachtgever/cliënt. Elke aan Borg Raad in Zorg gegeven opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden mede namens de opdrachtgever/cliënt te aanvaarden. Borg Raad in Zorg is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Borg Raad in Zorg.
 2. Borg Raad in Zorg kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkomingen van de derde. Wanneer de opdrachtgever/cliënt de derde rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart de opdrachtgever/cliënt Borg Raad in Zorg voor elke aanspraak van deze derde in verband met die aansprakelijkheidsstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor Borg Raad in Zorg.

Artikel 5. Facturen en betaling

 1. Vaststelling van het verschuldigde factuurbedrag geschiedt in beginsel op basis van het gewerkte aantal uren tegen het overeengekomen tarief, tenzij vooraf anders overeengekomen. Naast het uurtarief kan Borg Raad in Zorg de ten behoeve van opdrachtgever/cliënt gemaakte onkosten (waaronder bijvoorbeeld reiskosten en kosten voor aangetekende verzending) en kosten voor ingeschakelde derden in rekening brengen.
 2. Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen jaarlijks worden aangepast.
 3. Borg Raad in Zorg is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen, welk voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur.
 4. Betaling van de facturen van Borg Raad in Zorg dient binnen 30 dagen plaats te vinden zonder korting, compensatie of verrekening. Als opdrachtgever/cliënt te laat betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Opdrachtgever/cliënt moet dan een rente van 1% per maand betalen. Als de wettelijke rente hoger is, dient de wettelijke rente betaalt te worden. Bij zakelijke opdrachtgevers wordt de wettelijke handelsrente in rekening gebracht. De rente wordt berekend vanaf het moment van verzuim tot het moment dat het bedrag betaald is.
 5. Indien opdrachtgever/cliënt te laat betaalt, is hij verplicht om naast het factuurbedrag ook de buitengerechtelijke incassokosten te betalen. De factuur dient als voldoende bewijs. Voor particuliere opdrachtgevers geldt dat zij eerst een aanmaning toegestuurd krijgen. In de aanmaning worden de incassokosten vermeld en de gevolgen als er niet betaald wordt. Opdrachtgever is 14 dagen na het sturen van de aanmaning in verzuim. De incassokosten worden berekend naar tarieven zoals die in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk zijn. Zakelijke opdrachtgevers krijgen geen aanmaning toegestuurd. Zij zijn in verzuim zodra de betalingstermijn verstreken is. Bij hen worden alle werkelijk gemaakte incassokosten in rekening gebracht. Eventuele gerechtelijke kosten en executiekosten worden zowel bij particuliere als zakelijke opdrachtgevers in rekening gebracht. Opdrachtgever moet over de (incasso)kosten wettelijke rente betalen.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Beide partijen houden vertrouwelijke informatie die zij uit de overeenkomst of andere bron van elkaar gekregen hebben geheim tenzij zij door een rechterlijke uitspraak of op grond van de wet verplicht zijn om deze informatie te geven.
 2. Borg Raad in Zorg is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever hierdoor lijdt.

Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

Op de tussen Borg Raad in Zorg en haar opdrachtgever/cliënt gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomsten zullen uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter die bevoegd is in het Arrondissement waarin Borg Raad in Zorg gevestigd is.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

Borg Raad in Zorg behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van deze voorwaarden wordt gepubliceerd op de website www.raadinzorg.nl. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever/cliënt niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem zijn overlegd of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Borg Raad in Zorg is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64095940.
BTW-nummer: NL 8555.20.061.B.01

VERSIE 19/01/22

Rust en Balans in zorgsituaties