Privacyverklaring

Borg Raad in Zorg vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. U kunt erop rekenen dat uw persoonlijke gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels met betrekking tot de verwerking daarvan.

In deze verklaring informeren wij u over ons beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens en vertellen wij wat er met uw gegevens gebeurt. Aanvullende algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. U verstrekt dit soort gegevens zelf aan ons of wij ontvangen deze met uw toestemming van derden waaronder instanties of zorgverleners of na raadpleging van openbare bronnen. Ook als u onze website bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Doordat u gebruik maakt van de dienstverlening van Borg Raad in Zorg verwerken wij algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw eigen zorgsituatie en gezondheid of die van uw naaste waarvoor u mantelzorger bent. U verstrekt ons deze informatie ten behoeve van onze advisering aan u en/of de aanvragen waar wij u bij assisteren of welke wij namens u of uw naaste doen.

Borg Raad in Zorg verwerkt de volgende persoonsgegevens van u of uw naaste:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Geboortedatum/leeftijd
 • Informatie over inkomen en vermogen

Borg Raad in Zorg verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens van u of uw naaste:

 • gegevens over gezondheid
 • burgerservicenummer (BSN)

Wij mogen bijzondere persoonsgegevens (waaronder uw BSN en gegevens over uw gezondheid) alleen verwerken als u daar toestemming voor hebt gegeven. Daarom vragen wij u en/of uw naaste bij aanvang van onze werkzaamheden een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens.

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zullen wij de toestemmingsverklaring (mede) door de ouders laten ondertekenen en controleren of de ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Doel van de verwerking

De dienstverlening van Borg Raad in Zorg is gericht op het regelen en organiseren van taken die mantelzorgers op zich nemen op het gebied van onder andere zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen. De gegevensverwerking is nodig voor het aangaan en uitvoeren van de hiervoor gesloten overeenkomst met Borg Raad in Zorg. Persoonlijke gegevens kunnen (als u daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren, om de relatie met u als cliënt te onderhouden, om formulieren voor u in te kunnen vullen, namens u of uw naaste te kunnen communiceren met instanties en soms ook om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft de volgende rechten.

 • Recht op informatie
  Dat doen we doormiddel van deze privacyverklaring die u kunt vinden op onze website.
 • Recht op inzage in en afschrift van uw gegevens
  U kunt hiervoor altijd een schriftelijk verzoek indienen.
 • Recht op rectificatie
  U heeft het recht om gegevens aan te laten passen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.
 • Recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking
  U heeft het recht om ons te verzoeken bepaalde gegevens te (laten) verwijderen of deze (tijdelijk) niet te verwerken of wijzigen. Bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van uw gegevens betwist, uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Toch kunnen we niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.
 • Recht van bezwaar
  Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Borg Raad in Zorg kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Recht op dataportabiliteit
  Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en uw BSN zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Borg Raad in Zorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Met wie delen wij uw gegevens?

Vanzelfsprekend verkoopt Borg Raad in Zorg uw gegevens nooit aan derden en worden persoonsgegevens alleen gedeeld met derden als dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn, als Borg Raad in Zorg aan een wettelijke verplichting moet voldoen of wanneer bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak. Wij kunnen u op verzoek altijd informeren aan wie wij gegevens hebben doorgegeven en welke gegevens wij hebben doorgegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Borg Raad in Zorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan.

Contactgegevens die u op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijderen wij uw gegevens.

Uw (bijzondere) persoonsgegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zullen zijn). Als wij zelf inschatten dat deze gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaren wij de gegevens ook, maar nooit langer dan de wettelijk verplichte termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie.

Bezoek aan onze website www.raadinzorg.nl

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons op de website vermelde cookiebeleid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Borg Raad in Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@raadinzorg.nl.

Borg Raad in Zorg kan deze privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 18 januari 2022. De meest recente versie vindt u altijd op www.raadinzorg.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen aan info@raadinzorg.nl.

Borg Raad in Zorg
Benedendorpsweg 191
6862WH Oosterbeek

Rust en Balans in zorgsituaties